പലരും പേടിക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട്;

ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സീബ്ര ക്രോസ്സിങ്

വണ്ടിയിടിച്ചാലെല്ലുകൾ ചില്ലുകൂട്ടിലിടാം.

തകരുന്ന തൂക്കുപാലമെത്രയോ ഭേദം;

വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി രക്ഷപ്പെടാം.

വരയൻകുതിര വരകളിൽ

ബ്രെയ്ക്കിന് പകരം ആക്സലറേറ്ററമർത്തുന്നു

ഡിപ്രഷനുള്ള ഡ്രൈവർമാർ.

കറുപ്പും വെളുപ്പുമിഴചേർന്ന വരകൾ

കൂളായി കടന്ന സീബ്രയുടെ ദൃശ്യം

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായത് വെറുതെയല്ല.