എന്നിട്ടും,ജീവിത യാത്രയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, 
ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികമായ സന്ധ്യയിൽ, 
ഞാൻ ഒരു ക്ഷണികമായ നിഴൽ മാത്രമാണ്, 
എൻ്റെ അവസരം അത് എവിടെയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൻറെ ആഴത്തിലുള്ള ഇടത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ, 
എൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ജീവിത യാത്രയ്ക്ക് അവസാനമില്ല……….. 
 
ഞാൻ ആശ്വാസം തേടുമ്പോഴും എൻ്റെ ചുവടുകൾ വളയുന്നു. 
നിൻ്റെ ആലിംഗനത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന്, എനിക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല, കാരണം, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ, ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വയമാണ്. 
 
ഇരുണ്ട രാത്രികളിൽ, ഭയം പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ, 
ഞാൻ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന നിൻ്റെ സാന്ത്വന സാന്നിധ്യമാണിത്. എന്നിട്ടും,അവസാനം എൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു, 
ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ സമാധാനത്തിനായി കൊതിക്കുമ്പോൾ.
 
 എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഞാൻ അടുത്ത് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു, 
എല്ലാ ഭയവും അകറ്റി എൻ്റെ അരികിൽ നിന്നോടൊപ്പം. 
നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ, എൻ്റെ നങ്കൂരം ശക്തമാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു, നിൻ്റെ ആലിംഗനത്തിൽ, ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു.
 
 അങ്ങനെയെങ്കിൽ ,ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന അദ്ധ്യായം ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. 
എൻ്റെ പ്രിയാ, നിന്നോടൊപ്പം അനന്തമായ കൃപയുണ്ട്. 
കാരണം, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ നിത്യത കാണുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ, 
ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു, 
 
എന്നിട്ടും,ജീവിത യാത്രയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, 
അതിൽ ഞാൻ ആത്മാരാമയായി തന്നെ………..