நான் பிறக்கும் முன்னே
என் உடலே என் வாடிமாதே
பிடித்த ஒருவன் என் இயக்கம்;
தெறி ஜாவல் என் தாய் என் அம்மா

ஒரு கருவை உலை சுமந்தவள்
கருவை நிலா மாதிரி பிடித்தவள்
உயிர் உலகம் உலை சுமந்தவள்
நெஜமா போயியோ தெரியலே

நெஜமோ போயியோ தெரியலே
உன்ன விட பெரியவள் நம்ம உலகில் இலை
என்னுடன் இயக்கம் தெரிஞ்சவன்
என்னுடன் மயக்கம் தெரிஞ்சவன்