കാത്തിരിപ്പ്

posted in: Poem - Malayalam | 13

ഞാനും നീയും നമ്മളും
അവനും നീയും നിങ്ങളും
അങ്ങനെ എല്ലോരും ഇന്നിങ്ങനെ
മുഖം മൂടികൾക്ക് കീഴെ
നെടുവീർപ്പോതുകുമ്മി നേരം

ചിന്തകളിൽ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള-
ആശങ്ക മാത്രം
കൺമുന്നിലോ കൺനിറയും –
കാഴ്ചകൾ മാത്രം

ആശ്വാസമേകുന്ന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി
നാമെത്രനാൾ ഇങ്ങനെ
കളിക്കൂട്ടരോടൊത്ത് ഉല്ലസിക്കാതെ
സ്നേഹം പങ്കിടാതെ
എങ്കിലും നാമീ മഹാമാരി
പിന്നിടും പോറലുകളില്ലാതെ

വിരിയുമോ പുതു പുലരിനമുക്കായി –
മഹാ മാരീ ഇല്ലാതെ
മടങ്ങുമോ പഴകാലത്തിലേക്ക്
ഒരുമിക്കുമോ മാനുഷർ
മുഖം മൂടിഇല്ലാതെ

ഒരുങ്ങാം ഒന്നായി കവചങ്ങൾ തീർക്കാം
നല്ലൊരു നാളേക്കായി കാത്തിരിക്കാം

Name : Aryasree  S

Company Name : Nucore software solutions (p).ltd

Click Here To Login | Register Now

13 Responses

  1. Baburaj

    ആദ്യ വരികളിൽ മനുഷ്യനെത്തന്നെയാണ് കണ്ടത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് മാസ്ക്കാണ് കക്ഷി , പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള മാസ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ടെയുള്ളു.മനസ്സിനുള്ളിൽ ഇഴയടുപ്പമില്ലാത്ത മാസ്ക്ക് മുതൽ N95 വെരെ വെച്ചവരാണ് നമ്മൾ .
    ചുരുക്കി പറഞ്ഞിൽ മനസ്സിലും മുഖത്തും മാസ്ക്കുളവർ നമ്മൾ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *