ജനാധിപത്യത്തിലെ മാന്യന്മാർ!

posted in: Poem - Malayalam | 3

ചിതാഭസ്മം തിളപ്പിച്ചു

കുടിക്കുന്നോരഘോരിക്കും 

കിടപ്പാടം കൊതിപ്പിക്കാൻ

കഴിവുള്ളൊരിവർ, മാന്യർ.

കിടക്കാനായ് വിളിച്ചിട്ടു 

കഴപ്പൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ 

തുണിയൂരി പ്രദർശിപ്പി-

ചതുവിൽക്കുന്നവർ, മാന്യർ.

വെളിച്ചത്തെ വകമാറ്റി 

നിനക്കൊന്നുമെനിക്കൊന്നും,

അതിൽ സ്വല്പം നിറം ചാർത്തി 

ചൊടിപ്പിക്കുന്നതും, മാന്യർ.

നിലം വെട്ടി തരിശ്ശാക്കി,

നിരത്തുമ്മേൽ കുളം തോണ്ടി,

തിരക്കിൽ ചിരിയും പേറി 

കുരയ്ക്കുന്നോരിവർ, മാന്യർ.

ദഹിക്കത്തൊരഴുക്കെല്ലാം

വയറ്റിൽ പുഴുക്കളായി-

പ്പടർന്നോരാ മലം മെല്ലെ 

രുചിക്കുന്നോരിവർ, മാന്യർ.

ഇരയ്ക്കുള്ളിൽ പഴിചാരി,

ഇരുട്ടിൽ ചിലങ്ക കെട്ടി 

അഴിഞ്ഞാടി ജയഭേരി 

മുഴക്കുന്നോരിവർ, മാന്യർ.

ജയിപ്പിക്കാൻ കൊടിയേന്തി- 

പ്പിടിച്ചിന്നവരടുത്തെത്തും.

കൊടിക്കുള്ളിൽ കുതിക്കാനായ്,

കിതയ്ക്കുന്നോരിവർ, മാന്യർ.

Name: Vishnulal Sudha

Company name : ENVESTNET, Bhavani, Technopark, Trivandrum.

Click Here To Login | Register Now

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *