ചില്ല്

posted in: Poem - Malayalam | 0

പ്രണയം തേടി
വിഷം തീണ്ടിയവൾ
കുറ്റാക്കൂരിരുട്ടിൽ
തനിച്ചായവൾ

അമ്മയാണവൾ
ഹാ! തന്നരുമയാം
പിഞ്ചുമാതൃത്വം
കാട്ടിലെറിഞ്ഞവൾ

താങ്ങാത്ത ചുമടുകൾ
പേറി നടന്നു
മനസ്സിന്റെ താളം
മറന്നവൾ

താലോലിക്കാൻ
കൊതിച്ച കരങ്ങളിൽ
ചോരക്കറകൾ
പുരണ്ടതിൽ പിന്നെ

പ്രജ്ഞനശിച്ചവൾ
പുലമ്പിയേതോ
പാഴ്കളിപ്പാട്ടം
വീണുടഞ്ഞ കഥ!

Name:  Deepa N

Company name : Zyxware Technologies Pvt. Ltd

Click Here To Login | Register Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *