നഷ്ടസ്വപ്നം

posted in: Poem - Malayalam | 0

അന്നൊരാപ്പുഴയുടെ തീരത്തുനിന്നു  

ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും 

അവളെകുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. 

എന്റെ കണ്ണീരുപ്പുകളത്രയും 

മറ്റാരും കാണാതെയാപ്പുഴയി-

ലൊഴുക്കിത്തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ 

ഞാനുമാപ്പുഴയും നല്ല ചങ്ങാതിമാരായിച്ചമഞ്ഞു. 

അവളക്കായി പിന്നാലെ ദാഹിച്ചു

നടന്നലഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെയും

ഞാനെന്നെ മറന്നു ,

പുഴയെ മറന്നു, 

മറ്റെല്ലാം മറന്നു. 

ഒടുവിലായവളെങ്ങോപ്പോയി മറഞ്ഞപ്പോൾ

ആരുമേ കൂടെയില്ലെന്നറിഞ്ഞ് 

തിരികെ നടന്നപ്പോളാ-

പ്പുഴയുമെങ്ങോപ്പോയി മറഞ്ഞിരുന്നു. 

എനിക്കായി കൂട്ടിയിട്ട 

മണൽത്തരികൾ മാത്രം ബാക്കി പത്രം. 

Name : ജിനീഷ് കുഞ്ഞിലിക്കാട്ടിൽ

Company Name : Allianz Technology,Trivandrum

Click Here To Login | Register Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *